Iain Bunian (1628-88)

Iain Bunian (1628-88)
Scots Gaelic version of "Pilgrim's Progress" by John Bunyan

Sunday, October 24, 2010

Earrann 3Choinnich Gliocas-saoghalta ri Crìosdaidh.
     A-nis, mar bha Crìosdaidh a' gabhail roimhe, is e leis fhèin, chunnaic e fear air fàire, a' tighinn tarsaing an còmhnard, na choinnimh, agus thurchair gun choinnich iad air a chèile dìreach far an robh rathad an darna fir a' dol tarsaing air rathad an fhir eile. B'e Gliocas-saoghalta ainm an fhir a thachair ris, fear a bhuineadh do bhaile Nòs-Nàdarra -- baile mòr mòr, faisg air an àite as an tàinig Crìosdaidh fhèin. Seach gun robh bheag no mhòr a dh'eòlas aig an duine so air Crìosdaidh (oir an uair a dh'fhàg Crìosdaidh Baile an Lèirsgrios sgaoil an naidheachd, chan e mhàin air feadh a' bhaile sin, ach air feadh na coimhearsnachd), air do Ghliocas-saoghalta beachd a ghabhail air a shiubhal èigeannach, air a chuid gearain is osnaich, agus a leithid sin, ghabh e amharas cò bh'aige, agus is ann a chaidh e an còmhradh Chrìosdaidh.

Còmhradh eadar Gliocas-saoghalta agus Crìosdaidh.
     GLIOC.: Seadh, mo ghille math, dè do cheann-uidhe, is tu fo leithid a shaoithir?
     CR.: Fo shaoithir gun teagamh, ma bha creutair bochd a riamh mar sin! Seach gun dh'fhaighnich thu gu dè mo cheann-uidhe, cha duilich sin tnnse: tha mi dèanamh air a' gheata chumhang ud a tha romham, agus e air innse dhomh gum faigh mi mach an sin, dòigh air faotainn cuidhteas m' eallach trom.
     GLIOC.: A bheil bean agus clann agad?
     CR.: Thà, ach tha mi air mo chlaoidh leis an eallach seo air a leithid a dhòigh 's nach urrainn mi tlachd a bhi agam nan cuideachd mar a b'àbhaist. Is ann a tha mi mar nach biodh iad idir ann. [1 Cor. 7:29]
     GLIOC.: An toir thu cluas dhòmhsa ma bheir mi comhairle ort?
     CR.: Is mise nì sin, ma bhios i gu math, 's gur mòr m'fheum air deagh chomhairle.
    
Comhairle Ghliocas-saoghalta air Crìosdaidh.
     GLIOC.: Gabh mo chomhairle, ma-tà, agus faigh cuidhteas t'eallach gun dàil, oir a chaoidh gus an tachair sin cha bhi t'inntinn aig fois. Cha mhò thèid agad air an tlachd fhèin fhaotainn anns na beannachdan a bhuilich Dia ort gus an sin.
     CR.: Is e sin an dearbh nì air a bheil mi suidhichte: a bhi cuidhteas an eire thruim seo. Ach a chur dhìom chan urra mi; cha mhò tha duine nar tìr as urrainn a thoirt dhìom. Is e sin as adhbhar gu bheil mi dol air an t-slighe seo, mar a dh'innis mi dhuit, ach am faigh mi cuidhteas m'eallach.
     GLIOC.: Cò thug a chomhairle ort a thighinn an taobh seo a dh'fhaighinn cuidhteas t'eallach?
     CR.: Thug duine a bha rèir araon na dhuine mòr agus urramach -- fear d'am b'ainm, mar is cuimhne leam, Soisgeulach.
     GLIOC.: B'e sin esan air son a chomhairle! Chan eil slighe eile air domhan cho trioblaideach no cho duilich ris an t-slighe air an do sheòl e thu, agus gheibh thu sin a-mach air do chosg, agus gabh a chomhairle. Thachair beagan riut mu thràth, tha mi faicinn, oir tha mi faicinn òpar Slochd na Mì-mhisneachd ort; ach chan eil anns an t-Slochd ud ach toiseach tòisich nan trioblaidean a tha an dàn daibhsan a ghabhas a slighe. Èisd thusa riumsa. Is mise as sine na thusa. Air an rathad a tha thu gabhail tha thu an cunnart sgìths, pian, acras, gàbhadh, lomnochdas, claidheamh, leòmhainn, dràgoin, dorchadas, agus an aon fhacal bàs, agus gach truaighe eile. Sin agad an fhìrinn, oir is iomadh iad a thog an fhianais sin o am faireachdainn fhèin. Agus carson a bhiodh neach cho beag cùram uime fhèin is gun gabhadh e comhairle coigrich?
    
Cumadh cridhe chrìosdaidh òig.
     CR.: Ach, a dhuine, is uamhasaiche leamsa an t-eallach seo a tha air mo mhuin na na nithean sin uile a dh'ainmich thu: seadh, is saoilidh mi gur coma leam ciod a thachras rium san t-slighe mas e 's gum faigh mi faochadh om eallach.
     GLIOC.: Cionnas a thàinig an t-eallach sin ort an toiseach?
     CR.: Thàinig, 's mi leughadh an leabhair so nam làimh.

Cha toigh leis daoine bhi leughadh a’ Bhìobaill le ro chùram.
     GLIOC.: B'e mo bharail e! Dh'èirich dhutsa mar a dh'èirich do dhaoine lag-inntinneach eile, daoine a ghabh gnothaich ri nithean a bha fada os an cionn, agus a thuit air ball ann am breislich: breislich, chan e mhàin a tha toirt o dhaoine an duinealas, mar a rinn e ortsa, ach a tha toirt orra oidhirpean ro dhàna fheuchainn, ach am faigh iad, chan eil fhios aca fhèin ciod.
     CR.: Chan eil e idir an an-fhios dhomh ciod bu mhaith leam fhaotainn: faochadh om eallach trom.
     GLIOC.: Ach carson a dh'iarradh tu faochadh air an dòigh seo, agus a liuthad cunnart a tha na lùib – gu sònraichte (nan robh foighidinn agad gu èisteachd rium) agus e nam chomas-sa do sheòladh a chum an nì as miann leat, gun agad ri bhi coinneachadh a leithid a chunnartan 's a tha romhad air an t-slighe seo? Seadh, tha do leigheas faisg ort. Seadh, is canaidh mi seo cuideachd, gur e thachras riut, an àite nan
cunnartan seo, dìon, càrdeas, riarachadh.
     CR.: Bi cho maith, a dhuine, 's gun cuir thu solas dhòmhsa air an dìomhaireachd sin.
    
Is roghnaiche leis beusalachd na an geata cumhang.
     GLIOC.: Anns a' chlachan ud thall (is e Beusalachd as ainm dha) tha duin' uasal a' fuireach d'an ainm Laghalachd, duine anabarrach ciallach, agus aig a bheil ainm fìor mhath, a tha ealanta air eallaich coltach rid fhear-sa a làimhseachadh, is còmhnadh a thoirt, gu faotainn cuidhteas e; lem fhiosrachadh fhèin rinn e mòran math air an dòigh seo; agus a bharrachd, tha e ealanta air muinntir a chaidh a bheag no mhòr as an rian, le n eallach, a leigheas. Mar a thuirt mi, faodaidh tu dhol far a bheil esan, agus cobhair fhaotainn as an t-seasamh. Chan eil a thaigh ach gann mile as a seo; agus mur bi e fhèin aig baile, tha mac aige, 's cha suarach e fhèin, d'an ainm Suairceas, a tha cheart cho ealanta air a làimh ris an t-seann duine e fhèin. Ann an sin, tha mi ag innse dhuit, faodaidh tu faochadh fhaotainn od eallach; agus mur eil a rùn ort tilleadh gu do sheann dachaigh (nì gu dearbh nach tugainn a chomhairle ort) faodaidh tu fios a chur gu do theaghlach, iad imrich a dhèanamh 's a thighinn a chòmhnaidh còmhla riut anns a' chlachan seo, far a bheil gu leòr de thighean falamh, agus 's am bi e furast dhut taigh fhaighinn air màl cuimseach. Tha biadh saor agus math ann cuideachd, agus nì eile a bhios na mheadhon air an tuille sonais a chur do rathad, bidh tu cinnteach à coimhearsnaich chòire, agus caithidh tu do bheatha fo mheas agus an deagh inbhe.

Crìosdaidh air a ribeadh le briathran Ghliocas-saoghalta.   
     Chuir so uile Crìosdaidh ann an cuing; ach rinn e suas inntinn an tiota: Ma 's fhìor na labhair an duin' uasal seo is e mo ghliocas a chomhairle a ghabhail. Agus leis an sin lean e air faighneachd.
     CR.: Ler cead, gu dè an t-slighe gu taigh an duine chòir sin?
     GLIOC.: An lèir dhut an cnoc àrd ud?

Beinn Shinai.
     CR.: Is math sin.
     GLIOC.: Feumaidh tu gabhail seachad air a' chnoc ud, agus is e a thaigh-san a' chiad fhear gus an tig thu.